مرضیه ملایره

مدرک دانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با ۱۳ سال سابقه

Marziyeh Malayereh

Master of Private Law Degree
First Grade (senior) Attorney at law and legal advisor with 13 years of experience