ساتیار رزمجویی

مدرک کارشناسی حقوق
وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی
دارای گواهینامه های مقدماتی وپیشرفته داوری

Sateiar Razmjoie

Bachelor of Laws degree
Basic lawyer of a judiciary and legal advisor
Has preliminary and advanced refereeing certificates